ĐIỀU KHOẢN

Về việc sử dụng giao diện trên hệ thống LINDO dành cho khách hàng của  LINDO

1. Tất cả các giao diện đăng tải trên kho giao diện của Web Khởi Nghiệp đều là các sản phẩm thuộc sở hữu của chúng tôi . Mọi cá nhân/ tổ chức muốn sử dụng giao diện thuộc sở hữu của Web Khởi Nghiệp đều phải tuân thủ các quy định về việc tải, cài đặt và thanh toán để sử dụng các giao diện này.

2. Khách hàng của Web Khởi Nghiệp  có quyền mua và sử dụng tất cả các giao diện trên kho giao diện Web Khởi Nghiệp.

3. Khách hàng của Web Khởi Nghiệp  có quyền mua giao diện thiết kế riêng do đội ngũ thiết kế của Web Khởi Nghiệp thực hiện.

4. Giao diện tính phí là giao diện khách hàng tải về một cách hợp pháp, có xác minh hợp lệ về việc thanh toán đầy đủ và đúng quy định của nhà cung cấp giao diện (ví dụ: sao kê ngân hàng, email xác nhận thanh toán thành công từ hệ thống, phiếu thu từ Web Khởi Nghiệp  …).

5. Với mỗi giao diện khách hàng tải về, dù là giao diện miễn phí hay giao diện tính phí, tại cùng một thời điểm, khách hàng chỉ có quyền sử dụng giao diện đó cho tối đa một (01) website.

6. Trường hợp khách hàng muốn sử dụng giao diện đã tải về cho một website khác, khách hàng có thể tải và mua giao diện đó một lần nữa trên kho giao diện của Web Khởi Nghiệp  hoặc gỡ bỏ giao diện đó khỏi website thứ nhất để dùng cho website thứ hai.

7. Khách hàng không sử dụng cùng lúc một (01) giao diện cho hai hay nhiều website khác nhau.

8. Khách hàng không sao chép hay chuyển nhượng giao diện với một hay nhiều khách hàng khác nhau.

9. Khách hàng Web Khởi Nghiệp có quyền nhờ nhân viên kinh doanh của Web Khởi Nghiệp  mua và cài giao diện hộ.

10. Web Khởi Nghiệp có quyền thay đổi giá của các giao diện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với khách hàng.

11. Khách hàng chỉ cần thanh toán phí sử dụng giao diện cho Web Khởi Nghiệp theo mức giá được niêm yết tại thời điểm tải về.